Bal Küpü Aksaray Şeker FabrikasıGENEL BİLGİLER

Keskinkılıç Gıda, 2006 yılında Aksaray’da pancardan şeker üreten Türkiye’nin ilk özel şeker fabrikasını kurmuştur. Bu fabrikanın üretim büyüklüğü sayesinde Keskinkılıç Gıda ülkemizde bulunan pancar şekeri üreticileri arasında ilk 4’te yer almaktadır. Bal Küpü Şeker Fabrikası 260 kişilik çalışan kadrosu ile ülkemizin şeker ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır.

Bal Küpü Şeker Fabrikası hakkında bazı bilgiler:

 • Pancar işleme kapasitesi günlük 9.000 ton ve yıllık  750.000 ton, 
 • Şeker Kotası A 107.000 ton,
 • Çalışan sayısı kampanya döneminde 445, 
 • Kampanya dışı dönemde çalışan sayısı 260,
 • Fabrikanın kurulu olduğu alan  2.200.000 m², 
 • Fabrika kapalı alanı 31.115 m²,
 • Ara kantar kullanmadan ortalama 25 Km uzaklıktaki çevreden pancar tedariki yapan tek fabrika, 
 • Tüm üreticilerden  gelen pancarları laboratuarında analize tabi tutan, analiz sonucu fire oranını ve şeker varlığını tespit eden ve buna göre prim sistemi uygulayan tek fabrika,
 • Saatlik randevu sistemi ile pancar kabul eden tek fabrika, 
 • Faaliyete geçtiği ilk yıl endüstriyel arıtım yatırımı yapan ilk çevreci fabrika, 
 • Pancardan üretilen şekerin haricinde 89.000 ton ham şeker işleme iznine ve kapasitesine sahip tek fabrika, 
 • Kaliteli pancar üretimini  sağlamak için Bal Küpü Şeker Fabrikası ziraat ekibi tarafından Bal Küpü sözleşmeli üreticilerine pancar ekiminden başlayarak, tohum, tarla hazırlığı, toprak analizi, gübreleme, çapalama, yabancı otlarla mücadele, sulama ve hasat konularında dönemsel olarak program dahilinde gerekli eğitimler ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Verilen bu eğitim ve danışmanlık hizmetleri, pancarın kalitesini yükselterek, alınan verimi artırmakta, çiftçi gelirinin artmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, bu eğitimlerle mekanizasyon teşvik edilmekte, çiftçiye modern tarım metotları tanıtılarak üreticilerin bilinç düzeyinin yükseltilmesini amaçlamaktadır. Bal Küpü Şeker Fabrikası, sahadaki pancar ekimini ve ürün gelişimini GPS sistemi ile uydu ortamında izleyen tek fabrikadır.

ZOR OLANI BAŞARMAK

Şeker fabrikaları, gıda sektörünün ağır sanayisidir. Üretim sezonu Ekim-Şubat aylarını kapsayan çetin kış günlerine denk gelmektedir ki bazen hava sıcaklıları İç Anadolu Bölgesi'nde -25 derecelere kadar düşebilmektedir. Binlerce ton çelik konstrüksiyon, kilometrelerce proses borulaması, iç ihtiyacına özgü
buhar ve elektrik üretimi ve pek çok spesifik üretim makinesi ile şeker fabrikaları; gerek montajı gerekse de işletmesi ile son derece kompleks tesislerdir. Bu özelliklerden dolayıdır ki Dünya’da, şeker fabrikası kurulumunda ya devletler kendi güçleri ile yahut da çok ortaklı şirketler gibi güçler bu ölçekteki büyük sanayi yatırımlarının kurulması ve işletilmesinde aktif rol oynamışlardır.

Bal Küpü Aksaray  Şeker Fabrikası, 2006 yılında kuruluşundan sonra devreye girerek her gün adım adım kendini geliştiren bir anlayışta, kendi üretimi ile kendisine kaynak sağlayan bir gayret ve disiplin içerisinde şeker üretiminde verimlilik ve kalitede ulaşılabilecek en üst noktayı kendisine hedef edinmiştir.

Bugün ulaşılan noktada Bal Küpü Şeker 
Fabrikası önemli mesafe kat etmiş, hedeflerine ulaşan verimli bir işletme olarak ortaya çıkmış, yenilikçi anlayışı ile geleceğe yönelik olarak ülkemizde şeker pancarı ziraatinden, şeker üretiminin son aşamasına kadar her aşamada reform niteliğindeki çalışmalarına devam etmektedir.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Otomasyon : Bal Küpü Şeker
 Fabrikası, gelişmiş bir otomasyon sistemi ile çalıştırılmaktadır. Hammadde girişinden nihai ürünün paketlenmesine kadar tüm prosesler DCS sisteminden kontrol edilmekte ve CCTV sistemi ile izlenmektedir. 

Proses : Fabrikada bulunan makineler ağırlıklı olarak
Fransa, İspanya, Almanya orijinli ve çevreci makine parkı ile optimize edilmiştir

ZİRAAT ALANINDAKİ YENİLİKLER

Analiz Laboratuarı : Fabrikaya alınan her pancar kamyonunda münferiden toprak ve digestion analizi yapılmakta, bu sayede çiftçilerin hak edişleri adaletli bir şekilde belirlenmektedir.

Uydu Teknolojisi : Bal Küpü Şeker
 Fabrikasında sahada ekilen şeker pancarlarının dönemsel uydu görüntüleri ve GPS teknolojileri vasıtası ile izlenmesi ve istatistikî çalışmaların yürütülmesi başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Pancarın gelişim dönemini ifade eden ürün vejetasyonu  ziraat teknik personeli tarafından detaylı bir şekilde izlenebilmektedir. Bunun yanı sıra, tarlaya ait bitki gelişim katsayısı ve hastalık belirtileri gibi veriler takip edilmektedir.

Bu sayede doğabilecek muhtemel gelişim sorunlarına hızla müdahale edilerek, zamanında sorunların çözülmesi sağlanmakta, tüm sahada şeker pancarının kusursuz gelişimi temin edilmektedir. Sonuç olarak çiftçilerimizin yüksek verimde ideal pancar yetiştirmelerine imkan sağlanmış olmaktadır.

Saatli Randevu: Türkiye’de ilk kez şirketimizin şeker fabrikası, pancar alımında saatlik randevu sistemini hayata geçirmiştir. Pancar ziraatı ile uğraşanların bildiği gibi, pancar üreticileri, geleneksel yöntemle pancarlarını fabrikaya teslim etmek için  bir ila iki günlük bir sıra beklemek durumunda iken aynı zamanda da bu bekleme zaman ve yakıt israfına neden olmaktaydı. Bu bekleme süresi çiftçilerin ürettikleri pancarların kalitesini de negatif yönde etkilemekteydi. Saatlik randevu sisteminin devreye girmesi ile fabrika önünde sıra beklemeleri sonlandırılmış olup, çiftçilerimiz için daha konforlu bir pancar teslim imkanı sağlanmıştır. Sonuçta, bir kamyonun fabrikaya giriş- çıkış süresi 4 saatin altına inmiştir.

ÜRETİM ALANINDAKİ YENİLİKLER

Yenilikçi anlayışı ile
sürdürülebilir gelişme yolunda Bal Küpü Şeker, pek çok hususta sektörde farklılaşmıştır.

Pancar Alımı                    : Hammaddeyi yıpratmayan, geliştirilmiş
 kuru ve susuz yöntemle transfer sistemi
Yedekli Otomasyon         : Ridandut  tipi otomasyon sitemi
Rafineri                            : Tam otomasyonda çalışan rafineri tesisi
Paketleme Kontrolü        : İleri seviyede otomasy
on ve kameralı kontrol sistemi olan, özgün bir model

ÇEVRESEL BİLİNÇ

Endüstriyel Atık Su Arıtım Tesisi: Fabrikamızda son teknolojilere uygun şekilde faaliyette olan endüstriyel atık su arıtım tesisi bulunmaktadır. Bu tesis sayesinde pancarların yıkanmasından oluşan atık su tarımsal sulama suyu kalitesinde doğaya kazandırılmaktadır. 

Kapalı Çevrim Su Kullanımı: Şeker pancarının bünyesinde %75 nispette su vardır. Bal Küpü Şeker Fabrikasında pancarın yapısındaki bu su kullanılarak şeker üretiminde ihtiyaç duyulan suyun %90’ı 
bu sitemden karşılanmaktadır. Pancarın doğal yapısında bulunan su, evaporasyon ve pişirim sistemlerinde buharlaştırıldıktan sonra yoğunlaştırılarak sıcak su olarak açığa çıkmaktadır. Bu kondensat niteliğindeki su ile fabrika prosesindeki su ihtiyacı sürekli olarak takviye edilmektedir. Bu sayede Bal Küpü Şeker Fabrikası, su ihtiyacını kendi hammaddesinden temin ederek gerçek anlamda çevre dostu olmanın gururlu bir tablosunu oluşturmaktadır.

Doğaya Katkı: Bal Küpü Şeker fabrikamızda yıllık 700 – 800 bin ton şeker pancarı işlenerek şeker üretilmektedir. Bu miktarda şeker pancarının üretilmesi için yaklaşık 
100.000 ile 115.000 dekar alanda ziraat yapılması gerekmektedir. Artık şu bilinen bir gerçektir ki; şeker pancarı tarlalarının kapladıkları alanlar, aynı alana sahip bir ormana göre doğaya, en az 3 kat daha fazla oksijen salgılamaktadır.

Münavebeli Ekim: Şeker pancarı, ideal bir münavebe bitkisidir. Şeker pancarı ile birlikte buğday, mısır ve ayçiçeği gibi münavebe bitkilerinin ekilmesi sayesinde tarlada hastalık, yabancı ot ve çeşitli böceklerin zararları engellenmekte aynı zamanda gelecek yıllarda şeker pancarındaki yüksek verimli hasadın devamı temin ettiği gibi, diğer münavebeye tabi ürünlerinde kalitesinin yükselmesine vesile olmaktadır.

Bal Küpü Şeker Ziraat yönetiminde GPS ölçüm teknolojisi kullanılarak tarlaların münavebeli ekimi için gerekli veritabanı kontrol sistemi geliştirilmiş ve istikrarlı bir şekilde kullanılmaktadır.

Ağaçlandırma Faaliyeti: Fabrikamızda her yıl çevre 
düzenleme ve yeşillendirmeye yönelik olarak bütçe ayrılmaktadır. Üç yıldır devam eden faaliyetlerimizde ağırlıklı olarak mazı, ılgın ve akasya cinslerinden oluşan fidanlar dikilmektedir.

Keskinkılıç
KESKİNKILIÇ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş 2014